Rss

 • linkedin

Archives for : Algoritmit

Etäisyydet puolueista vaalikoneessa

Helsingin Sanomien vaalikoneen ympärille syntyi pientä hässäkkää kun kansanedustaja Jyrki Kasvi huomasi, ettei hän nouse äänestäjän suosituslistalla ylimmäksi, vaikka äänestäjä vastaisi kaikkiin kysymyksiin täsmällisesti samoin kuin itse Kasvi.

Hesari lähti julkisesti avaamaan tätä ilmiötä ja selvisi että Jyrki Kasvi on Hesarin käyttämän algoritmin mielestä puolueista lähempänä Feministipuoluetta kuin edustamaansa Vihreää liittoa. Ehdokassuositukset taas jäljittelevät Suomen vaalikäytäntöä ja se antaa ensimmäisiksi suosituksiksi parhaat yksittäiset osumat ”lähimmästä” puolueesta ja vasta alempana puolueriippumattomasti lähimmät yksittäiset ehdokkaat. Kohun myötä Hesari tässä kirjoituksessa avasi käyttämänsä algoritmin toimintaa ja tarjosi dataa Uudenmaan vaalipiirin Feministipuolueen sekä Vihreän liiton ehdokkaiden vastauksista.

Seuraavassa esitellään muutamia vaihtoehtoisia tapoja ehdokkaiden sekä puolueiden läheisyyden mittaamiseen, käydään läpi Hesarin algoritmissa tehdyt valinnat ja katsotaan, kuinka Jyrki Kasville olisi käynyt vaihtoehtoisilla algoritmeilla.

Kahden yksittäisen ehdokkaan välinen etäisyys

Ehdokkat vastaavat Hesarin vaalikoneessa 30 kysymykseen, joten ehdokkaiden vastausten välistä etäisyyttä toisistaan mitataan 30-ulotteisessa avaruudessa. Tämä ei suinkaan ole yksiselitteinen tehtävä. Moniulotteisten etäisyyden mittaamiseen on olemassa useita eri mittareita. Näistä tunnetuimmat ovat Euklidinen-etäisyys (katso kaava) ja Manhattan-etäisyys (tai ”taksimetriikka”,katso kaava ja havainnollistus). Kun etäisyyttä mitataan Euklidisella etäisyydellä, peruskoulussa opitut geometrian lait pätevät. Datan analysointi ei kuitenkaan ole eksaktia matematiikkaa. Manhattan-etäisyydellä on se etu, ettei se ole niin herkkä reagoimaan yksittäisiin poikkeaviin havaintoihin.

Alla olevassa kuvaajassa on (kuviteltuna) esimerkkinä kahdelta ehdokkaalta vastaukset kahteen kysymykseen. Ensimmäinen ehdokas on antanut molempiin kysymykseen vastauksen 1 (”Täysin eri mieltä”). Toinen ehdokas on vastannut 1. kysymykseen 4 (”Jokseenkin samaa mieltä”) ja 2. kysymykseen 5 (”Täysin samaa mieltä”). Näiden kahden pisteen euklidinen etäisyys (punainen jana) on 5. Tämän voi varmistaa Pythagoraan lauseen avulla: $3^2 + 4^2 = 25 = 5^2 $. Eli kaikista janoista muodostuvan kolmion kateettien neliöiden summa on sama kuin hypotenuusan neliö. Geometrisessa tulkinnassa on kuitekin muistettava, että siinä täytyy olettaa vastausvaihtoehtojen välimatkat yhtä pitkiksi. Eli esimerkiksi ero ”Täysin eri mieltä” ja ”Jokseenkin erimieltä” välillä on sama kuin ”En osaa sanoa” ja ”Jokseenkin samaa mieltä” välillä.

Kahden pisteellä merkityn ehdokkaan välinen etäisyys eri mittareilla 2-ulotteisessa koordinaatistossa.

Manhattan-etäisyys taas määritellään mustien janojen määrittelemän ”kiertoreitin” pituutena. Tämä on 3 + 4 = 7. Hesari on päätynyt käyttämään vaalikoneen algoritmissaan tätä Manhattan-etäisyyttä kahden yksittäisen ehdokkaan välisen etäisyyden mittaamiseen.

Lopuksi vielä huomio, että kumpikaan esitellyistä etäisyysmittareista ei ota huomioon kysymysten välistä korrelaatiota. Mikäli usea kysymys liittyy samaan teemaan, tämä teema tulee korostumaan myös etäisyysmittarissa.

Etäisyys ryhmästä

Kun kahden ehdokkaan välinen etäisyysmittari on päätetty, pitää seuraavaksi päättää kuinka etäisyys puolueeseen mitataan. Hesari on laskenut etäisyyden jokaiseen puolueen ehdokkaaseen erikseen ja ottanut näistä keskiarvon. Toinen vaihtoehto olisi määritellä ensin puolueryhmän keskipiste 30-ulotteisessa avaruudessa ja laskea sitten etäisyys tähän yhteen pisteiseen. Ryhmän keskipisteenkin voi määritellä usealla eri tavalla, mutta pitäydytään nyt yksinkertaisimmassa: lasketaan kaikkien vastauksien keskiarvo ryhmän sisällä.

Ero usean yksittäisen ehdokkaan etäisyyden laskemisen ja keskipisteen laskemisen välillä on ainakin se, että yksittäisten etäisyyksien tapa rankaisee vaihtelusta puolueen sisällä. Otetaan esimerkiksi kaksi kahden hengen puoluetta. Puolueen 1 edustajat ovat molemmat vastanneet kysymykseen saman vastauksen 2. Puolueen 2 edustajista toinen on vastannut samaan kysymykseen 1 ja toinen 3. Mikäli Jyrki Kasvi olisi vastannut kysymykseen myös 2, etäisyyttä puolueeseen 1 kertyy 0 + 0 = 0. Etäisyyttä puolueeseen 2 taas kertyy 1 + 1 = 2. Molempien puolueiden keskiarvo on kuitenkin sama 2, joten keskiarvoon ei etäisyyttä kerry kumpaankaan puolueeseen lainkaan. Alla oleva taulukko vielä kokoaa yhteen em. esimerkin tulokset.

Puolue Ehdokas1Ehdokas2KAEtäisyys
yksilöihin
Etäisyys
keskiarvoon
Puolue122200
Puolue213220

Yllä olevan eron syntyminen kuitenkin vaatii, että Jyrki Kasvi on vastannut kysymykseen juuri 2. Muilla vastauksilla eroa mittaustapojen välillä ei tässä esimerkissä synny.

Hesari on päätynyt algoritmissaan mittaamaan etäisyyttä yksilöiden etäisyyksien kautta.

Vastausten vaihtelu puolueen sisällä

Kun Hesarin algoritmi mittaa etäisyyttää koko puolueesta tavalla, joka oletettavasti suosii sisäisesti saman mielistä ryhmää, on kiinnostavaa kuinka yhdenmielisiä Feministipuolueen ja Vihreiden jäsenet ovat. Alla olevassa kuvaajassa on lasketty yksittäisen ehdokkaiden vastaajien etäisyydet Manhattan-etäisyydellä. Mitä punaisempi väri, sitä lähempänä kyseiset ehdokkaat ovat toisiaan. Jokainen ehdokkaan etäisyys itsestään on luonnollisesti 0, mikä näkyy punaisena halkaisijana vasemmasta alanurkasta oikeaan ylänurkkaan.

Ehdokkaat 1-10 kuuluvat feministipuolueeseen ja ehdokkaat 11-40 Vihreisiin. Vasemmassa alanurkassa oleva yhtenäinen punainen neliö (tai oikeammin Tanskan lippu yhden yksittäisen sooloilijan ansiosta) kertoo, että Feministipuolueen jäsenet ovat hyvin yhdenmielisiä keskenään. Vihreiden joukossa nähdään sekä punaista että sinistä, mikä viestii vastauksien eroista puolueen sisällä.

Ehdokkaiden etäisyys toistaan Manhattan-etäisyydellä mitattuna. Punainen väri viittaa samankaltaisuuteen ja sininen eroihin vastauksissa.

Tulokset eri mittareilla

Lopuksi kiinnostavaa on, että olisiko tulokset erilaisia, mikäli algoritmin kehityksessä olisi tehty erilaisia valintoja. Nykyinen algoritmi antaa tulokseksi, että Jyrki Kasvin läheisyys Feministipuolueen kanssa on 79.3% ja Vihreiden kanssa 77.4%. Tein laskelmat vaihtoehtoisilla aiemmin tässä blogitekstissä esitetyillä menetelmillä hyödyntäen muilta osin Hesarin käyttämää ajatusta samankaltaisuuden laskemiseen. Tulokset ovat alla olevassa taulukossa. Alkuperäisen menetelmän tulokset ovat vasemmassa ylänurkassa.

Yksilöetäisyys ->
Ryhmämittari
ManhattanEuklidinen
Yksittäiset ehdokkaatFem 79.3%, Vih 77.4%Fem 65.6%, Vih 65.5%
RyhmäkeskiarvoFem 79.8%, Vih 78.9%Fem 67.6%, Vih 71.8%

Ennakko-oletukseni oli, että siirryttäessä mittaamaan ryhmän etäisyyttä ryhmäkeskiarvolla Vihreät menisivät Feministien ohi, koska puolueen sisäisistä eroista ei enää rankaistaisi. Olin väärässä. Todellisuudessa Vihreät hieman kirivät, mutta häviävät edelleen Feministipuolueelle 0.9 % -yksiköllä.

Siirtyminen alkuperäisestä algoritmista Euklidiseen etäisyyteen tasoittaisi tilannetta enemmän. Feministipuolue voittaisi enää olemattomalla 0.1% – yksikön erolla. Mikäli muutettaisiin molempia mittaustapoja, lopulta Vihreät menisivät Feministipuolueen ohi paalupaikalle prosentein 71.8% – 67.6%.

Kehitysehdotuksia

Tässä Jyrki Kasvin tapauksessa oli hyvin pienestä kiinni, tuleeko Feministipuolue vai Vihreät voittajaksi puolueen läheisyyden vertailussa. Itse olisin algoritmin kehityksessä todennäköisesti lähtenyt liikkeelle etäisyydestä puolueen keskipisteeseen ja ainakin pohtinut puolueiden erilaisten kokojen ja kysymysten välisten korrelaatioiden huomioimista jollain tavalla. Oma tämän hetken ymmärrys aiheesta ei kuitenkaan riitä painavasti kritisoimaan algoritmin kehittäjän valintoja käytetyissä etäisyysmittareissa.

Huoleni koskee lähinnä vaalikoneen tapaa suosia ronskisti voittaja-puoluetta esiin nostetuissa ehdokkaissa nyt kun voittajapuolueen voi tiukoissa kisoissa ratkaista valinnat algoritmin kehityksessä tai muut satunnaistekijät.

Kun itse tein Hesarin vaalikoneen, klikkasin kolmen ylimmäksi nousseen ehdokkaat lisätiedot uusiin välilehtiin ja siirryin tutkimaan niitä. Ainakin itseltäni on mennyt täysin ohi, että alempana on saattanut olla muista puolueista ehdokkaita, jotka osuvat vielä paremmin omiin valintoihin. Ensimmäinen kehityskohde voisikin olla tämän asian selkeämpi viestiminen kiireiselle käyttäjälle.

Yleisemmällä tasolla tämä esimerkki havainnollistaa, kuinka todellisessa maailmassa, eksaktin matematiikan ulkopuolella, algoritmien kehitys on aina jossain määrin taidetta ja kehittäjän tekemät valinnat vaikuttavat jossain määrin tuloksiin. Tässäkin tapauksessa voittaja olisi ollut Vihreät, mikäli olisi käytetty ryhmäkeskiarvoja ja Euklidista etäisyyttä.

Mitä enemmän algoritmilla on vaikutusta ihmisiin, sitä tärkeämpää on niitä julkistaa ja altistaa kritiikille sekä kehotusehdotuksille. Tästä ryhdikäs hatun nosto Hesarille.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Itseään toistavat algoritmit

Ikääntymisen myötä olen tullut koko ajan laiskemmaksi etsimällä etsimään uusia bändejä kuuneltavaksi. Eräs syy, miksi tykkään Spotifyn musiikkipalvelusta on heidän ”Viikon suositukset” listansa.  Tälle listalle valikoituu biisejä, joista saattaisin heidän algoritmiensa mukaan tykätä viime aikojen musiikinkuuntelun perusteella. Tämä on erittäin kätevä tapa löytää uusia itselleen iskeviä bändejä. Tälläkin hetkellä luukutan lupaavan kuuloista metalliorkesteria ”Fight the Fight”, mihin en ihan heti olisi törmännyt ilman Spotifya.

Dataa omista ennusteista

”Viikon suositukset” -listaa tulee kuunneltua usein taustamusiikkina ilman, että skippailisin yli biisejä, vaikka ne eivät maistu eli ovat ns. vikasuosituksia. En tiedä, käsitteleekö Spotifyn algoritmi loppuunkuunneltuja biisejä todellisina musiikkimakuani kuvaavana havaintona, vaikka ne tulisi soittoon sen oman suosituksen kautta. Tämän takia olen hieman vainoharhaisesti pitänyt taukoja huonosti osuneiden viikkojen jälkeen ja kuunnellut vain itse valitsemaa musiikkia, ettei algoritmi vaan alkaisi opettaman itseään omilla virheillään.

Mitä haittaa siitä sitten oikeasti olisi, mikäli joku algoritmi ei tunnista itsensä syöttämiä havaintoja? Tätä lähdetään nyt selvittämään asuntohinta-aineiston avulla.

Hinta-arviot algoritmilla

Siinä ei varmaan ole mitään yllättävää että iso osa pörssissä tehtävästä kaupankäynnistä tulee automaattisesti hinnoittelua suorittavien algoritmien toimesta. Sama ajatus asuntokaupassa tuntuu hieman etäisemmältä, mutta leikitellään vähän ajatuksella.

Olen ollut kehittämässä muutama vuosi sitten ASLA -asuntolaskuria, joka pyrkii antamaan kerrostaloasunnoille markkinahinta-arvioita julkisen datan perusteella. Asuntojen hinnat määräytyvät lukuisten ihmisten mieltymysten ja preferenssien perusteella. ASLAn taustalla oleva algoritmi pyrkii käytettävissä olevan datan avulla muuttamaan kaupankävijöiden keskimääräisiä mieltymyksiä matemaattisiksi kaavoiksi. Mitä tapahtuisi, jos osassa kaupoista normaali tinkimisprosessi jäisi pois ja sekä myyjä että ostaja luottavat ASLAn arvioon tehden kauppansa mukisematta kyseisillä arvioilla?

Seuraavassa olen simuloinut tällaista prosessia niin että vuodesta 2014 alkaen osassa todellisista asuntokaupoista hinta korvataankin ASLAn käyttämän algoritmin arviolla (korvattavat valitaan satunnaisesti) ja joka vuoden päätteeksi algoritmi kouluttaa itseään lisää uudella kertyneellä datalla. Aineistona käytetään Helsingin yksiöitä ja otoskoko-ongelmien välttämiseksi mukana on vain kymmenen kaupankäyntimäärältään suosituinta postinumeroaluetta.

Kuvaajassa olevat viivat kuvaavat kolmea eri virheprosenttia vuosina 2014-2017:

 • Ristiinvalidointi (punainen): Etukäteisarvio algoritmin hinta-arvion ja todellisten hintojen keskimääräisestä prosentuaalisesta erosta. Ristiinvalidoinnin ideasta lisää tällä videolla.
 • Todellinen (vihreä): Algoritmin hinta-arvioiden ja todellisten, ihmisten määrittelemien hintojen, keskimääräinen prosentuaalinen ero
 • Näennäinen (sininen): Hinta-arvioiden ja havaittujen hintojen keskimääräinen prosentuaalinen ero, kun mukana on myös algoritmin avulla määritellyt kauppahinnat

Ensimmäisessä kuvaajassa (ylhäällä) kukaan kaupankävijä ei käytä ASLAa vaan kaikki myyntihinnat ovat aitoja ihmisten preferensseihin perustuvia hintoja. Sekä ennalta arvioidut että todellisuudessa kohdatut virheprosentit pyörivät lähellä toisiaan 8% – 9% välimaastossa.

Seuraavissa kuvissa aina tietyn vuoden vuoden oikeita kauppahintoja korvataan ASLAn ennusteilla. Ensin satunnaisesti 25%, sitten puolet, sitten 75% ja viimeisessä kuvaajassa kaikki. Huomataan että ajan kuluessa algoritmin itsevarmuus kasvaa, eli punainen ristiinvalidointiin perustuvat virhearvioennusteet pienenevät. Mutta todellinen kyky arvioida ihmisten preferenssejä kuitenkin laskee, koska vihreä käyrä kasvaa kohti suurempia lukemia. Efekti on sitä selvempi, mitä isompi osuus kauppahinnoista tulee algoritmin perusteella. Ääritapauksessa oikealla, missä kaikki kauppahinnat tulevat suoraan algoritmista, havaitut ennustevirheet ovat nollassa (sininen käyrä), mutta kyky arvioida ihmisten preferenssejä (vihreä käyrä) on aivan jotain muuta.

Omat ennusteet eivät ole aitoja havaintoja

Kun asuntoja hinnoitellaan suoraan algoritmin perusteella, alkaa algoritmin satunnaiset virheet toistumaan ja erityisesti se ei osaa sopeutua ajan tuomiin muutoksiin. Esimerkiksi algoritmi ei ymmärrä, että asuntojen hintoihin kohdistuu laskupainetta, mikäli korot tai kiinteistöverot nousevat äkillisesti. Nyt jos näitä muutoksia ei korjata aidolla uudella datalla, algoritmi alkaa irtaantumaan todellisista ihmisten preferensseistä.

ASLAa ei ole missään nimessä tarkoitettu automaattiseksi hinnoittelijaksi korvaamaan täysin kiinteistövälittäjiä vaan kauppaa käyvän ihmis-olion apuvälineeksi. Se antaa tukea erityisesti kokemattomalle kaupankävijälle uudella paikkakunnalla, mutta jättää huomioimatta monia tärkeitä asioita, kuten tehdyt taloyhtiöremontit ja tonttien omistusoikeudet. Algoritmi tehostaa ja tarkentaa ihmisen työtä tiivistämällä kaiken datassa olevan tiedon sekunnissa ilman että tarvitsee manuaalisesti (silmin selaimella tai Exceliä yötä myöden hakkaamalla) yrittää datasta ottaa tolkkua. Ihminen voi käyttää omat resurssinsa siihen, mitä kone ei osaa eli tässä tapauksessa esimerkiksi arvioida tulevia remontteja ja havainnoida esteettisiä kokemuksia paikan päällä.

Itse luotujen havaintojen siivoaminen

Palaten alkuperäiseen pohdintaan algoritmien omien havaintojen käyttämisessä sen opettamisessa, meillä on kädessä ongelma. Kuten asuntohintojen tapauksessa huomattiin, sitä mukaa kun itse luotua dataa kertyy lisää, algoritmin ”itseluottamus” kasvaa samalla kun todellinen performanssi heikkenee.

Spotifyn algoritmin on mahdollista (ja omasta vainoharhaisuudesta huolimatta näin mahdollisesti tekeekin) kehäpäätelmät välttää, koska jossain heidän tietokannassaan luulisi olevan tieto, valitsiko käyttäjä jonkin kappaleen soimaan omatoimisesti vai tuliko se suosituksen kautta automaattisesti. Jälkimmäiset tulee putsata pois datasta, jolla algoritmia jatkokoulutetaan. Asuntohinta-esimerkki on kinkkisempi, koska emme tiedä, onko joku tietty kaupankävijä käyttänyt algoritmia vai ei.

Mitä tulee ASLAn tulevaisuuteen, herää kysymys: ”Kannattaako laskurin näkyvyyttä yrittää lisätä, jos riskinä on, että siitä tulee sitä epätarkempi, mitä useampi sitä käyttää?” Kaupallinen käyttökin on kielletty taustalla käytettävän datan käyttöehtojen takia.

Statistickon steesit:

 • Algoritmin kouluttaminen sen itse luomalla datalla on kehäpäätelmä
 • Ajan myötä taustaolosuhteiden muuttuessa algoritmit tuppaavan irtaantumaan todellisuudesta, ellei niitä kouluteta uusilla, aidoilla havainnoilla
 • Omien ennusteiden käyttäminen opetusdatana vielä huonontaa tilannetta antamalla valheellisen illuusion tarkentuvista ennusteista

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Datan määrä ei korvaa ymmärrystä

Kun valtamedioista lukee jotain big dataan tai tekoälyyn liittyvää, mielikuvaksi datan ennakoivasta analyysistä voi usein jäädä jotain seuraavaa: ”pitää vaan olla massiivinen läjä dataa niin neuroverkot ja muut koneoppimisalgoritmit kyllä taikovat automaagisesti suurta viisautta”. Tähän väliin ajattelin tuoda nyt esiin vähän toista puolta sopan aineksista. Jossain kohtaa nimittäin edelleen tarvitaan tutkittavan ilmiön ymmärtämistä dataa pursuavista tietokannoista ja fiksuista koneoppimisalgoritmeista huolimatta.

Kurssisuoritusten ennustaminen

Viestin havainnollistamista auttakoon meitä kuvitteellinen tarina kahdesta Data Scientististä, Laiska-Latesta ja Nysvä-Niilosta. Molemmille on annettu tehtäväksi kehittää algoritmi, joka ennustaa etukäteen ketkä pääsevät läpi erään opiston valinnaisen kurssin kokeesta. Koe on vaikea ja se on pisteytetty niin, että vain puolet yrittäjistä pääsevät läpi. Opisto kouluttaa naisvaltaiselle alalle ja opiskelijoiden sukupuolijakauma on vuodesta toiseen suurin piirtein 80% naisia ja 20% miehiä.

Laiska-Late löytää opiston nettisivuilta kurssilaisista valmista dataa menneiltä vuosilta seuraavista tiedoista:

 • kokeen läpäiseminen
 • kurssin aikana kerätyt harjoituspisteet
 • sairauspoissaolot oppitunneilta

Tietosuojasyistä oppilaiden nimiä tai muita taustatietoja ei ole kuitenkaan tallennettu. Kaikki henkilötiedot on vain korvattu ID-numerolla. Havaintoja on kuitenkin iso  määrä tähän tarkoitukseen.

Erilaisten mallien kokeilun ja validointien jälkeen Latelle jää vielä 5000 havaintoa lopulliseen parametrien optimointiin. Hän päätyy logistiseen regressiomalliin, jossa kokeen läpäisyä (kyllä/ei) ennustaa kurssin aikana kerätyt harjoituspisteet. Sairauspoissaolo-tiedosta ei ollut hyötyä ennustamisessa.

Harjoituspisteiden ja kokeen läpäisemisen riippuvuussuhdetta kuvaa oheinen viiksilaatikko – kuvaaja, mistä näkyy että kokeen läpäisseillä on keskimäärin VÄHEMMÄN kerättyjä harjoituspisteitä. Late ei tähän takerru, koska data puhuu  tämän puolesta ja ero on selvästi tilastollisesti merkitsevää. Tähän riippuvuussuhteeseen perustuu hänen ennustusmallinsa ja siinä on kaikki mitä näillä tiedoilla on tehtävissä.

Nysvä-Niilo lähestyy ongelmaa hieman eri polkua. Hän aloittaa tutkimalla tarkemmin, mitä kurssi ja erityisesti loppukoe pitää sisällään ja jalkautuu opistolle jututtamaan opiskelijoita. Tässä alkukartoituksessa selviää ensinnäkin, että koe sisältää myös fyysistä nopeutta ja voimaa sisältäviä osuuksia. Näin ollen voisi veikata, että opiston miesopiskelijoilla olisi etulyöntiasema naisiin nähden. Toinen keskusteluissa esiin tullut huomio on, että naiset vaikuttavat miehiä tunnollisemmilta tekemään harjoitustehtäviä. Niilokin tietää nettisivuilla tarjolla olevasta datasetistä, mutta koska näkee sukupuolen niin tärkeänä tekijänä ilmiön kokonaisuutta hän päättää alkaa nysväämään ja keräämään seurantatutkimuksella dataa opiskelijoiden harjoituspisteitä, koemenestyksestä ja sukupuolesta. Rajallisten resurssien ja aikataulun vuoksi hän saa kasaan vain 200 havaintoa. Nämä havainnot kuitenkin tukevat Niilon alustavaa hypoteesia siitä, että sukupuoli selittää sekä koetulosta, että harjoituspistemääriä. Oheinen graafi kuvaa Nysvä-Niilon näkemystä oleellisista ilmiöön liittyvistä oleellisista riippuvuussuhteista.

Niilo käyttää myös ennustealgoritminaan logistista regressiota, mutta Laten malliin lisäyksenä on sukupuoli toisena selittäjänä ja dataa vain 200 havaintoa.

Niilon datalla piirretään harjoituspisteiden ja läpäisyjen yhteyttä kuvaava graafi, mutta sukupuolittain eriteltyinä niin huomataan, että sukupuoliryhmissä kokeessa hyväksytyt ovat tehneet keskimäärin hieman ENEMMÄN harjoituksia. Tämähän vaikuttaa ristiriitaiselta Laiska-Laten tulokseen verrattuna. Onko se vain sattumaa, koska Nysvä-Niilon aineisto on niin pieni? Sekin voisi olla mahdollista, mutta tässä tapauksessa ei (tiedän, koska olen itse simuloinut aineiston). Harjoituspisteet ennustavat kyllä parempaa menestystä kokeessa, mutta koska fyysisten elementtien takia kokeessa alakynnessä olevat naiset ovat paljon tunnollisempia harjoitusten tekijöitä, näyttäytyy riippuvuussuhde päinvastaisena silloin kun sukupuolta ei huomioida. Tällaista kolmen muuttujan riippuvuussuhdetta kutsutaan Simpsonin paradoksiksi (linkki Wikipedian artikkeliin).

Kuinkas sitten käykään Laten ja Niilon ennusteille tositoimissa? Meneekö Laten ennusteet täysin päin mäntyä? Ei välttämättä. Vanha viisaus (en muista kenen) sanoo, että ”Vaikkei joku korrelaatio johtuisi kausaliteetista, voi siitä silti olla hyötyä ennustamisessa”. Seuraavana vuonna kurssille osallistuu 500 henkilöä ja näille ennustetarkkuudet ovat seuraavat:

Laiska – Late: 65%

Nysvääjä – Niilo: 68%

Unelmatilanteessa meillä olisi paljon sekä ymmärrystä että dataa. Nyt molemmilla on vain toinen puoli kunnossa. Sen minkä Niilon ennusteet voittavat hyödyllisen sukupuoli-muuttujan on mittaamisella, hän häviää siinä, että vain 200 hengen otoksella hänen mallinsa parametreissa on epätarkkuutta. Molemmat kuitenkin pärjäävät selvästi kolikonheittoa paremmin, joten jotain lisäarvoa he ovat tuoneet.

Iso uutinen tulee kuitenkin vasta seuraavana vuonna. Voimaan tulee uusi asetus, jonka johdosta tasa-arvon nimissä opiston on otettava sisään yhtä paljon miehiä ja naisia. Tämän uudistuksen jälkeisellä 500 kurssilaisen ennusteilla ennustealgoritmien erot repeävät.

Laiska – Late: 58%

Nysvääjä – Niilo: 67%

Algoritmeissa oli piilotettuna oletus ”kaikki muut ilmiöön vaikuttavat asiat pysyvät samankaltaisena”. Nyt sukupuolijakauman muutos rikkoo tämän oletuksen Laten algoritmin kohdalla ja tältä algoritmilta lähti matto alta. Se voittaa lantinheiton enää vaivoin. Niilon syy-seuraus -suhteita paremmin ymmärtävässä mallissa sukupuoli oli huomioitu, joten se ei uudesta asetuksesta juuri hetkahda.

Mitä pitää vähintään tietää?

Edellä kerrottu esimerkki oli tarkoitushakuinen ja äärimmäistapaus. Toivottavasti se kuitenkin havainnollisti vaaranpaikkoja silloin kun emme ymmärrä havaintojen muodostumisen taustaprosessia. Sen lisäksi, että algoritmin kehittäjä hehkuttaa ennusteiden tarkkuutta käytössä olevalla datalla, hänen pitäisi pystyä vastaamaan myös ainakin seuraaviin kysymyksiin:

 • Missä olosuhteissa algoritmia on turvallista soveltaa ja missä ei?
 • Osaako algoritmi opettaa itseään ja milloin algoritmi pitää kouluttaa täysin uusiksi?

Hyödyllisiä työkaluja

Tarkoitukseni ei ole kuitenkaan yleisesti mollata suurten datamassoja ja niiden päälle rakennettujen koneoppimisalgoritmien hyötyjä. Nämä nimittäin mahdollistavat todella siistejä työkaluja kuten vaikka eläinlajin tunnistamista kuvasta tai kielen koneellista ymmärrystä. Molemmat ilmiöt sopivat hyvin ”black-box” algoritmien (soveltaja ei ymmärrä tarkalleen mihin algoritmi ennusteensa perustaa) maailmaan, koska ne ovat hyvin stabiileja. Vaikka kieli pikkuhiljaa kehittyy ja joidenkin sanojen merkitys vuosikymmenten saatossa muuttuu, on vaikea kuvitella miksei tänään koulutettu puheentunnistaja voisi toimia lähes yhtä hyvin myös vuoden päästä. Kissan ja koiran piirteiden muuttumista joutuu odottamaan vieläkin kauemmin.

Weapons of math destruction

Suurimmat vaarat pelkkään isoon datamassaan ja sen korrelaatioihin luottavaan ”black-box”-algoritmiin tulevat esille, kun se koskee ihmisen luokittelua tai arvottamista. Silloin meillä on käsillä kohonnut riski, että olemme luomassa algoritmia, jota matemaatikko Cathy O’Neil kutsuu termillä ”Weapon of math destruction” (TED-talk aiheesta). Tällaiset tuho-algoritmit ovat rasistisia tavalla, jota algoritmin käyttäjät eivät ymmärrä. Esimerkiksi USA:laisessa pankissa voitaisiin arvioida asiakasehdokkaiden luottokelpoisuutta automaattisesti heidän lainahakemustensa perusteella. Algoritmi mm. hyödyntää isossa datamassassa havaittua korrelaatiota hakemusten kirjoitusvirheiden määrän ja maksuhäiriömerkintöjen välillä. Nyt lainaa voisi olla hakemassa suomalainen insinööri, joka on 23-vuotiaana muuttanut USA:han suorittamaan jatko-opintoja. Hän on erittäin tunnollisesti aina hoitanut velvoitteensa, mutta joutuu syrjityksi asuntolainamarkkinoilla vain koska hän tekee maahanmuuttajataustaisena keskimääräistä amerikkalaista enemmän kielioppivirheitä.

Kielioppivirheet tuskin kuitenkaan ovat aito syy maksuhäiriöille vaan näiden takaa löytyy yhteisiä taustatekijöitä. Kun kaikkia aitoja selittäjiä taustalla ei pystytä mittaamaan, auttavat näennäisetkin korrelaatiot parantamaan ennustetarkkuutta isossa joukossa. Harmi vaan niille jotka joutuvat aiheetta kärsimään siitä, että juuri tähän näennäiskorrelaatioon sattui algoritmi tarraamaan.

Loppusanat

Ennustusalgoritmien rakentamisessa toivottavaa olisi olla hyvä tieteellinen ymmärrys ilmiöstä ja paljon tarkasti mitattua dataa kaikista oleellisista muuttujista. Käytännössä tutkittavat ilmiöt tuppaavat olemaan niin monimutkaisia, ettei kaikkien oleellisten muuttujien mittaaminen ole aina mahdollista. Suurikaan havaintojen määrä ei pysty täysin korvaamaan puutteita muuttujissa, mutta ajassa stabiileihin ilmiöihin voi silti rakentaa korrelaatioihin perustuvia hyödyllisiä algoritmeja. Nämä algoritmit ovat kuitenkin vain työkaluja, joiden ohjaksissa olevien pitää ymmärtää työkalunsa rajoitteet.

Ymmärrykseen pyrkivän analytiikan nostaminen jalustalle voi olla osaltani vääristynyttä hehkutusta, koska oma osaamiseni ja mielenkiintoni on sinne päin kallellaan. On siitä kuitenkin puhuneet muutkin Data Scientistit, vaikkakin lähinnä marginaalisimmissa medioissa. Tässä blogikirjoituksessa Manish Tripathi maalailee datan analysoimisen tulevaisuutta ja viesti tiivistettynä kuuluu: koneoppimisalgoritmin koulutus tulee automatisoitumaan ja pelkästään sen parissa työskentelevät Data Scientistit alkavat kohtapuoliin menettämään työpaikkojaan. Sen sijaan syy-seuraus-suhteita ymmärtävistä Data Scientisteista tulee olemaan pulaa.

Ja loppuksi vielä lainaus Hilary Masonilta tästä podcastista: ”You cannot do AI without machine learning, you cannot do machine learning without data science and you cannot do data science without analytics”Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail